Strona główna
O nas
Działalność
Kino Echo
Jarociński Kongres Kultury
 
Jarociński Kongres Kultury - planowane działania
Moje miasto - a w nim...

podsumowanie projektuaktualnościceleplanowane działaniaAby wypracować program współpracy w zakresie kształtowanie polityki kulturalnej, który będzie skutecznie działał przez dłuższy czas powołanie Jarociński Kongres Kultury to cykliczne (co kwartał) forum wymiany wiedzy, poglądów, opinii, prezentacji wyników badań, ale przede wszystkim tworzenia i wdrażania zasad współpracy, międzygminnego i międzysektorowego sieciowania działań i tworzenia polityk w zakresie kultury. Między spotkaniami kongresu będą odbywały się warsztaty dla jego uczestników.

Uczestnikami kongresu mają być władze samorządowe, publiczne instytucje kultury, organizacje pozarządowe, grupy nieformalne, podmioty prywatne działające w sferze kultury. Strona samorządowa będzie występować w trzech rolach:
 1. jako władza publiczna uchwalająca i wdrażająca lokalne polityki kulturalne
 2. jako organizator dla samorządowych instytucji kultury
 3. jako jednostka samorządu terytorialnego zlecająca lub powierzająca realizację zadań publicznych do realizacji organizacjom pozarządowym
Naszym zamierzeniem jest, aby także instytucje kultury, organizacje pozarządowe, grupy nieformalne, podmioty prywatne występowały w Kongresie zarówno jako realizatorzy przedsięwzięć kulturalnych, beneficjenci samorządowych dotacji, ale i współtwórcy lokalnych polityk kulturalnych, ale przede wszystkim podmiotami międzysektorowej i międzygminnej sieci współpracy.

Jarociński Kongres Kultury będzie realizowany w kilku etapach. Pierwszy - badawczy - zostanie poprzedzony rekrutacją uczestników Kongresu. To im (reprezentantom samorządów, instytucji kultury, organizacji pozarządowych, grup nieformalnych) zostaną przedstawione założenia projektu i program badań. Pierwsze spotkanie Kongresu będzie miało na celu także wypracowanie zasad jego funkcjonowania.

ETAP - BADANIA (kwiecień - wrzesień 2014)
Regionalne Obserwatorium Kultury UAM przeprowadzi kompleksowe pogłębione badania w zakresie problematyki polityki kulturalnej i uczestnictwa w kulturze na terenie powiatu jarocińskiego, w tym Gmin Jarocin, Jaraczewo, Kotlin i Żerków. Badania dotyczyć będą dwóch zagadnień problemowych:
- potrzeb i oczekiwań beneficjentów działań kulturalnych i polityk kulturalnych,
- deficytów i potencjałów kompetencyjnych organizatorów instytucji kultury (władz lokalnych, decydentów), instytucji kultury, organizacji pozarządowych, grup nieformalnych działających w sferze kultury.

ETAP - SPOTKANIA KONGRESU (od września 2014)
Punktem wyjścia do realizacji kolejnych etapów projektu będzie prezentacja wyników kilkumiesięcznych badań. przeprowadzonych przez Regionalne Obserwatorium Kultury UAM w Poznaniu. W drugim etapie zostanie przeprowadzony cykl szkoleń dotyczących:
 • modelu współpracy organizacji pozarządowych i samorządów w celu przedstawienia i wdrożenia zasad pomocniczości, partnerstwa, suwerenności stron, efektywności, jawności i uczciwej konkurencji
 • tworzenie partnerstw do realizacji wspólnych przedsięwzięć kulturalnych
 • tworzenie sieci współpracy kulturalnej o charakterze międzygminnym i międzysektorowym
 • tworzenie budżetów partycypacyjnych instytucji kultury
 • tworzenie w sieci współpracy polityk kulturalnych gminnych i powiatowej.
Warsztaty będą prowadzone przez trenerów - praktyków. Zamierzamy korzystać z doświadczeń m. in. z realizacji projektów "Dobre rządzenie. Wypracowanie i wdrożenie modelu współpracy 7 jednostek samorządu terytorialnego z organizacjami pozarządowymi" Fundacji Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym, "Od partnerstwa do kooperacji" Centrum Inicjatyw Obywatelskich w Słupsku, "Podzielmy się kulturą" - budżet partycypacyjny Domu Kultury Śródmieście w Warszawie, wdrożenia budżetu partycypacyjnego w Łodzi, sieciowania instytucji kultury na przykładzie Forum Kraków i Wędrującego Forum Kultury Dolnego Śląska.

Koordynacją zadań związanych ze szkoleniami zajmą się koordynator merytoryczny Robert Kaźmierczak oraz partner - Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Jarocin, która pełni również funkcję biblioteki powiatowej. Biblioteka współpracuje i sprawuje merytoryczny nadzór nad bibliotekami w pozostałych trzech gminach powiatu jarocińskiego. Blisko też współpracuje z organizacjami pozarządowymi, wspierając je logistyczne, informatycznie, lokalowo i infrastrukturalnie. Dodatkowo zaangażowana zostanie Fundacja 750-lecia Jarocina, posiadająca kilkuletnie doświadczenie w prowadzeniu Jarocińskiego Centrum Organizacji Pozarządowych.

ETAP - DZIAŁANIE - REALIZACJA WSPÓLNYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ (od maja 2014)
Trzeci etap projektu będzie częściowo czasowo pokrywał się z etapem I i II, ale będzie już próbą przełożenia wiedzy zdobytej z przeprowadzonych badań i warsztatów na konkretne działania na terenie powiatu jarocińskiego:
 • wdrożenie modelu współpracy samorządów z organizacjami pozarządowymi (I kwartał 2015 r.)
 • partycypacyjny model tworzenia programu wydarzenia kulturalnego o zasięgu ogólnopolskim
 • tworzenie budżetu partycypacyjnego instytucji kultury
 • stworzenie sieciowego projektu kulturalnego, którego efekt zostanie zaprezentowany tego samego w III kwartale 2015 r. we wszystkich gminach powiatu jarocińskiego
 • stworzenie sieciowego projektu rewitalizacji kulturalnej zdegradowanych obszarów Jarocina (starówka, parowozownia, jedno z dużych blokowisk)
ETAP MONITORING I EWALUACJA (IV kwartał 2015 i I kwartał 2016)
 • monitoring i podsumowanie etapu działań, wskazanie osiągniętych efektów
 • wypracowanie rekomendacji do dalszych wspólnych działań
 • redakcja dokumentów powiatowej i gminnych polityk kulturalnych opartych na współpracy międzysektorowej i partycypacji obywatelskiej
 • podjęcie działań w celu kontynuowania prac Jarocińskiego Kongresu Kultury (wprowadzenie zmian organizacyjnych, pozyskanie funduszy do dalszego działania - bieżącego badania zachodzących zmian, wdrażania nowych narzędzi, rozszerzenia sieci współpracy poza obszar powiatu jarocińskiego).eeagrants.org batory.org.pl pcyf.org.pl jarocin21.jarocin.info powiat-jarocinski.pl www.gj.com.pl bibliotekajarocin.pl muzeumjarocin.pl facebook.com/Fundacja750LeciaJarocina rok.amu.edu.pl
   © Stowarzyszenie Jarocin XXIpolityka cookieswebmaster: JaMic 1999-2024